“Intavulare”. I. Canzonieri provenzali. 7. Paris, Bibliothèque nationale de France, C (f. fr. 856), a cura di Anna Radaelli