Guillem de Torroella, La faula, edició crítica de A. M. Compagna Perrone Capano