Guillem de Torroella, La faula, edició crítica de A. M. Compagna Perrone Capano, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007 («Biblioteca Marian Aguiló», núm. 45).