Mercedes Brea – Santiago López Martínez-Morás (edd.), Aproximación ao estudo do vocabulario trobadoresco